0966148668 contact@f123.vn

Chính sách quyền riêng tư

F123.vn đã xây dựng Trang Web và Ứng dụng (App) F123 dưới dạng một Dịch vụ miễn phí. Trang thông tin này được dùng để thông báo cho người sử dụng dịch vụ hiểu về các chính sách của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và bảo mật thông tin cá nhân (nếu có) đối với bất cứ ai quyết định sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Nếu Bạn chọn cài đặt và sử dụng Trang Web hoặc Ứng dụng của chúng tôi có nghĩa là Bạn đồng ý với việc cho phép F123 thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến chính sách bảo mật thông tin này. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được chỉ sử dụng để cung cấp và cải thiện chất lượng Dịch vụ. Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của Bạn với bất kỳ bên nào khác trừ khi điều đó được mô tả rõ trong Chính sách bảo mật này.

Các điều khoản được sử dụng trong Chính sách bảo mật này có cùng ý nghĩa như trong Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, và có thể truy cập tại trang Web F123.vn trừ khi được nêu riêng trong Chính sách bảo mật này.

 

Thu thập và sử dụng thông tin

Để có trải nghiệm tốt hơn, trong khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu Bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin nhận dạng cá nhân nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn gồm Họ và Tên, Số điện thoại và Địa Chỉ Email. Thông tin mà chúng tôi yêu cầu sẽ được chúng tôi lưu giữ và sử dụng với mục đích như được mô tả trong Chính Sách Bảo Mật này. Trong một số trường hợp, Ứng dụng này có thể sử dụng dịch vụ của bên thứ ba và có thể thu thập thông tin để nhận dạng Bạn.

 

Dữ liệu đăng nhập

Chúng tôi muốn thông báo cho Bạn rằng bất cứ khi nào Bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, trong trường hợp xuất hiện lỗi trong ứng dụng, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu và thông tin (thông qua các sản phẩm của bên thứ ba) trên điện thoại của Bạn có tên là Dữ liệu nhật ký. Dữ liệu nhật ký này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet (IP của thiết bị), tên thiết bị, phiên bản hệ điều hành, cấu hình của ứng dụng khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, thời gian và ngày sử dụng Dịch vụ của Bạn và các thống kê khác.

 

Cookies

Cookies là các tệp có một lượng nhỏ dữ liệu thường được sử dụng làm định danh duy nhất ẩn danh. Chúng được gửi đến trình duyệt của Bạn từ các trang web Bạn truy cập và được lưu trên bộ nhớ trong của thiết bị. Dịch vụ này không sử dụng các cookie một cách rõ ràng. Tuy nhiên, ứng dụng có thể sử dụng mã và thư viện của bên thứ ba để dùng cookie thu thập thông tin và cải thiện dịch vụ của họ. Bạn có tùy chọn chấp nhận hoặc từ chối các cookie này và biết khi nào cookie được gửi đến thiết bị của Bạn. Nếu Bạn chọn từ chối cookie của chúng tôi, Bạn không thể sử dụng một số phần của Dịch vụ này.

 

Các nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể sử dụng các bên công ty và cá nhân thứ ba vì những lý do sau:

  • Để tạo sự thuận tiện cho Dịch vụ của chúng tôi
  • Để thay chúng tôi cung cấp Dịch vụ
  • Để thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ
  • Để hỗ trợ chúng tôi phân tích cách thức Dịch vụ của chúng tôi được sử dụng

Chúng tôi muốn thông báo cho người dùng Dịch vụ này rằng các bên thứ ba này có quyền truy cập vào Thông tin cá nhân của Bạn. Lý do là để thay mặt chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ được giao cho họ. Tuy nhiên, họ có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc không sử dụng thông tin cho bất kỳ mục đích nào khác.

 

An ninh

Chúng tôi trân trọng sự tin tưởng của Bạn trong việc cung cấp cho chúng tôi Thông tin cá nhân của Bạn, do đó chúng tôi đang cố gắng sử dụng các phương tiện bảo vệ thương mại được chấp nhận về mặt thương mại. Tuy nhiên không có phương thức truyền qua internet, hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào an toàn và đáng tin cậy 100%, và chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó.

 

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Nếu Bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, Bạn sẽ được chuyển đến trang web đó. Lưu ý rằng các trang web bên ngoài không được vận hành bởi chúng tôi. Do đó, chúng tôi khuyên Bạn nên xem lại Chính sách bảo mật của các trang web này. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào.

 

Quyền riêng tư của trẻ em

Các Dịch vụ này không cung cấp cho bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu Bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và Bạn biết rằng con Bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể thực hiện các hành động cần thiết.

 

Thay đổi chính sách bảo mật này

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật của chúng tôi theo thời gian. Vì vậy, Bạn nên xem lại trang này định kỳ để cập nhật các nội thay đổi. Chúng tôi sẽ thông báo cho Bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách bảo mật mới trên trang này. Những thay đổi này có hiệu lực ngay sau khi chúng được đăng trên trang này.

 

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về Chính sách bảo mật của chúng tôi, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi theo thông tin mục Liên hệ.

Privacy Policy

F123.vn built the website and F123 App to be used as a free service. This service is provided by F123.vn at no cost and is intended for use as is. This page is used to inform visitors regarding our policies with the collection, use, and disclosure of any personal information if you decide to use our service.

If you choose to use our Service, then you agree to the collection and use of information in relation to this Policy. The personal information that we collect will be used for providing and improving our service. We will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy.

The terms used in this Privacy Policy have the same meanings as our terms and conditions, which is accessible as F123.vn unless otherwise defined in this policy.

 

Information Collection and Use

For a better experience, while using our Service, we may require you to provide us with certain personally identifiable information, including but not limited to name, mobile phone number and email address. The information that we request will be retained by us and used as described in this Policy. The app does use third party services that may collect information used to identify you.

 

Log Data

We want to inform you that whenever you use our Service, in a case of an error in the app we collect data and information (through third party products) on your phone called Log Data. This Log Data may include information such as your device Internet Protocol (“IP”) address, device name, operating system version, the configuration of the app when utilizing our service, the time and date of your use of the Service, and other statistics.

 

Cookies

Cookies are files with a small amount of data that are commonly used as anonymous unique identifiers. These are sent to your browser from the websites that you visit and are stored on your device’s internal memory. This service does not use these “cookies” explicitly. However, the app may use third party code and libraries that use “cookies” to collect information and improve their services. You have the option to either accept or refuse these cookies and will be notified when a cookie is being sent to your device. If you choose to refuse our cookies, you may not be able to use some portions of this service.

 

Service Providers

We may employ third-party companies and individuals due to the following reasons:

  • To facilitate our service
  • To provide the service on our behalf
  • To perform service-related services
  • To assist us in analyzing how our Service is used

We want to inform users of this service that these third parties have access to your personal information. This is required to perform the tasks assigned to them on our behalf. However, they are obligated not to disclose or use the information for any other purpose.

 

Security

We value your trust in providing us your personal information. There is no method of transmission over the internet, or method of electronic storage that is 100% secure and reliable, we are using commercially acceptable means of protecting it to the best of our ability.

 

Links to Other Sites

This Service may contain links to other sites. If you click on a third-party link, you will be directed to that site. Note that these external sites are not operated by us. Therefore, we strongly advise you to review the Privacy Policy of these websites. We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies, or practices of any third-party sites or services.

 

Children’s Privacy

These services do not address anyone under the age of 13. We do not knowingly collect personally identifiable information from children under 13. In the event we discover that a child under 13 provides us with personal information, we immediately delete this from our servers. If you are a parent or guardian and you are aware that your child provided us with personal information, please contact us so that we will be able to do the necessary actions.

 

Changes to This Privacy Policy

We may update our Privacy Policy from time to time. You are advised to review this page periodically for any changes. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page. These changes are effective immediately after they are announced.

 

Contact Us

If you have any questions or suggestions about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us via our Contact Page on the website.